Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Výstavba 2. etapy silnice I/37 v Pardubicích zahájena

Trojice zakladni kamenŘeditelství silnic a dálnic zahájí v pondělí 2. března výstavbu 2. etapy silnice I/37 Pardubice – Trojice. Jedná se o významnou stavbu, neboť tato komunikace tvoří hlavní dopravní tepnu na východě Čech. Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Křížení komunikací v dolní křižovatce MÚK Závodiště bude řešeno okružní křižovatkou se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy vpravo a jedním samostatným jízdním pruhem ve směru Hradec Králové – Chrudim vedeným mimo křižovatku. Dojde k rozšíření rampy mimoúrovňové křižovatky Závodiště.

V řešeném úseku se jedná o rozšíření komunikace postupným dobudováním jízdního pásu k již existující silnici. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích, přičemž bude tvořit část kapacitního průtahu ve směru sever – jih. Jedná se o nejzatíženější úsek silnice I. třídy v Pardubickém kraji.

„Ve vztahu k ostatním plánovaným dopravním stavbám v okolním území bude dostavba silnice významným přínosem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dojde ke snížení hlučnosti a množství emisí“ konstatuje generální ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa. Stavba bude zařazena do Operačního programu Doprava II a spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více ZDE

Slavnostního poklepání kamene se zúčastnili čelní představitelé ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pardubického kraje a města Pardubice, přítomni byli také poslanci zvolení za Pardubický kraj. Zaznělo tu, že právě díky iniciativě Jiřího Skalického a Martina Kolovratníka se podařilo zajistit v rozpočtu potřebné finance na výstavbu klíčové komunikace. Stavba by měla být dokončena na podzim roku 2017.

Trojice zakladni kamen

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK