Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Tradiční setkání odborníků na DNA opět v Pardubicích

RANK 2 Pardubice hostily na počátku měsíce února už 12. ročník mezinárodní konference RANK 2016 (Rutinní Analýza Nukleových Kyselin), nad kterou už tradičně převzal záštitu poslanec a primář pardubické nemocnice PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. Konference se věnuje jemu blízkému tématu. RANK totiž slouží jako fórum pro předávání praktických poznatků a zkušeností především z rutinního provádění analýzy humánního i extrahumánního genomu.

Na konferenci se schází odborníci, kteří se zabývají analýzami nukleových kyselin, tedy DNA a RNA. Převážná část z nich pracuje ve zdravotnictví, účastníky konference však jsou i zástupci výzkumných ústavů a akademických pracovišť. Pořadatelem RANKu je Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP a společnost MeDiLa Pardubice ve spolupráci s Katedrou biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice.

Úvodní část programu přinesla přednášku přednosty Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Marka Váchy, Ph.D. Teolog a římskokatolický kněz se specializuje na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Na konferenci se zaměřil na jedno z nejobtížnějších témat současné lékařské etiky – aspekty genetických vyšetření. Jednak jde o uchovávání citlivých údajů po desítky let, ale také možnost ovlivnění života pacientů a jejich rodin znalostí genetických informací. A také na fakt, že se v poslední době stáváme svědky paradigmatu medicíny.

„V podstatě jde o to, že dříve byl za pacienta považován ten, kdo byl nemocen a lékaři se snažili ho uzdravit. Díky možnostem molekulární genetiky se ale situace mění. Vzhledem k aktivitám privátních firmám zpracovávajícím genetické profily přichází hlavně v USA do nemocnic stále více lidí, kteří jsou zdrávi a požadují preventivní zákroky. Příkladem je třeba mediálně známé rozhodnutí Angeliny Jolie, která díky genetickému profilu zjistila velké riziko onemocnění rakovinou prsu a rozhodla se mu preventivně bránit amputací. Otázka je, zda to tak má či nemá být,“ vysvětluje Jiří Skalický.

Samostatnou kapitolou je cena genetických vyšetření a otázka patentování lidských genů. Současně s molekulární genetikou se rozvíjí i další, poměrně nový obor. Je jím epigenetika zabývající se dědičností, která není zapsána v DNA. „Pokud platí, že etika má jít vždy několik kroků před daným přírodovědným oborem, předvídat a reflektovat jeho následné kroky, pak to na celé pole etiky klade obrovské nároky co se týká odborné erudice lékařských etiků na poli lékařství, molekulární biologie i filozofie,“ uvádí anotace přednášky Mgr. Váchy.

Dalším velkým tématem konference RANK 2016 byla i rezistence na léčbu antibiotiky a nadměrné užívání léčiv v České republice. Evropská komise uvádí, že na infekce a onemocnění odolná antibiotikům ročně umírá až 25 tisíc lidí. V České republice se ročně spotřebuje na 15 milionů balení antibiotik, což je asi 70 tun léčiv! „Velkým problémem je i obecně nadužívání léčivých přípravků a vzájemná interakce jejich účinků. V České republice interakce ročně způsobí na 40 tisíc hospitalizací a dokonce úmrtí až 150 lidí,“ připomíná statistická čísla Jiří Skalický. V těchto souvislostech bylo řešeno i využívání molekulárně-biologických postupů a metod.

„Třetím tématem, které mne velmi zaujalo, byla problematika týkající se dalšího rozvoje v diagnostice onkologických onemocnění, konkrétně přednáška ing. Jiřího Polívky z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Zaměřil se na nový biomarker v onkologii, cirkulující volnou nádorovou DNA. I přes velké pokroky je léčba nádorových onemocnění stále obtížná, zejména je-li toto onemocnění diagnostikováno příliš pozdě. Proto stále existuje snaha o jejich včasnou detekci onemocnění a predikci užití cílené léčby. Jednou z možností je i použití tzv. fluidní biopsie,“ doplňuje Jiří Skalický.

Dvoudenní konference ale nabídla témat mnohem více. Třeba trendy moderní forenzní analýzy nukleových kyselin, problematiku bakteriálních a parazitárních onemocnění či celý blok věnovaný ženám, například logistiku vyšetření plodové vody biologickými metodami nebo téma infekčních a zánětlivých komplikací předčasného porodu.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělou konferenci s touto tématikou v České a Slovenské republice, lze si jen přát, opakování takových setkání v příštích letech,“ dodal Skalický.

RANK 1

RANK 2


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK