Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

O podpoře exportu v oblasti obranného průmyslu se diskutovalo ve sněmovně

Dne 20.5.2014 se pod záštitou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR uskutečnil kulatý stůl s názvem Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu“. Jednání řídil poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., ministerstvo obrany representoval náměstek pro vyzbrojování Ing. Bohuslav Dvořák a obranný průmysl prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek.

Problematika obranného vyzbrojování dále do jednací místnosti přivedla představitele 24 podniků, představitele resortů, které organizují obranné pořizování, některé další poslance obranného výboru (Ing. Antonín Seďa, Ing. Klučka…..) a další zajímavé osobnosti. Celkem se zúčastnilo 51 osob. Cílem bylo prodiskutovat právní aspekty pořizování obranného a bezpečnostního materiálu ve vazbě na možnou podporu obranného průmyslu v ČR. V odborné veřejnosti jsou frekventovány různé výklady práva, umožňující využívat legislativních nástrojů k podpoře domácího průmyslu. JUDr. Thomas Müller (MZV) a Mgr. Martin Čech (MMR) se ujali výkladu existujících výjimek. Z výkladu vyplynulo, že stát má možnost za určitých podmínek svůj obranný průmysl podporovat, což ostatně dělají skoro všechny státy v EU. A to buď odkazem na čl. 346 Smlouvy o fungování EU, který umožňuje státům zabezpečovat svoji obranu materiálem mimo pravidla trhu, nebo využitím výjimek při pořizování podle zákona o veřejných zakázkách. Prezident AOBP v této souvislosti upozornil, že podle studie EU pouze 17% objemu obranných zakázek je v EU realizováno soutěží. Většina zakázek je tedy realizována jinak s cílem zapojit domácí průmysl. Ty státy, které podporují svůj obranný průmysl, tím vlastně narušují trh, ale zcela legálně, na úkor těch států, které neumějí nebo nechtějí svému průmyslu vytvořit srovnatelné podmínky. To pak ohrožuje existenci obranného průmyslu v některých zemích, ČR nevyjímaje. Představitelé obranného průmyslu v diskuzi upozorňovali na ztrátu odbornosti v resortu obrany, způsobené snižováním počtů a odchodem odborníků. To vede ke špatným zadáním technické specifikace, odvoláváním se firmami jak k zadavateli tak i ÚOHS, prodlužování soutěže, a v důsledku k nedodání obranného materiálu ozbrojeným silám včas. To nepoškozuje pouze armádu, ale i firmy, potenciální dodavatele. Na druhé straně zástupci zadavatele zakázek (MO) upozorňovali na komplikovanost zákona, vnitřních předpisů MO a společenské klima, které nepřeje většímu zapojení průmyslu do akvizičního procesu, což je obvyklé v některých zemích. Zdá se, že nalezení modelu právně komfortní komunikace mezi průmyslem a resortem obrany je největším problémem, který budou muset obě strany vyřešit. Na tom se shodli snad všichni přítomní. Je však zřejmé, že MO má k dispozici poměrně unikátní právní nástroje k pořizování (výjimky), které ostatní resorty nemají, ale přesto mnohdy neumí pořídit včas a efektivně. Totéž platí o podpoře domácího obranného průmyslu, kdy stát má v rukou unikátní nástroje k jeho podpoře, které v jiných odvětvích nejsou možné a přesto je stát není schopen nebo ochoten plně využívat. Diskuze ukázala, že k porozumění problematice bude zapotřebí dalších dílčích expertních jednání, která hodlá pan poslanec Skalický iniciovat cestou výboru pro obranu.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK