Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Skalický: Ochranu českých občanů zajistí jen silná armáda

Poslanci TOP 09 se aktivnpodíleli na prosazení zákon, díky kterým budou profesionální armáda a spojenecké vazby v rámci NATO skuteným ešením pro zajištní ochrany eských oban

V souasné bezpenostní situaci v Evropa ve svtnaše republika výraznpokulhává v naplování alianních závazk. Problémem je nejen nedostatený rozpoet na obranu, u kterého TOP 09 navrhla navýšení a vládní koalice ho odmítla, ale také neschopnost eské armády dodržet své personální závazky.

 

Pokud bychom mli Alianci vyslat dohodnuté množství voják, pak by v eské republice zbylo pouhé torzo armády, které by nebylo schopno naše území ubránit. Poslanecká snmovna kvli tomu dnes schválila zákony o branné povinnosti, o službvojákv záloze a o ozbrojených silách, které situaci eší.

 

Legislativa rozšíí personální základnu eské armády. Zavede totiž dobrovolná cviení pro povinné zálohy a navýší poet lenaktivních záloh na dvojnásobek. Budou také zvýšeny finanní píspvky za služby v aktivních zálohách a rozšíí se jejich kompetence.

 

Díky zákonm se pak vytvoí databáze bojeschopných muži žen, a to formou povinných odvodových ízení. Vláda v souasnosti nemá žádné informace o tom, kolik lidí by bylo schopno a ochotno za republiku bojovat. Toto opatení ale neznamená neobnovení povinné vojenské služby.

 

Legislativa uleví také profesionálním vojákm. Ti v souasnosti vyjíždjí na zahraniní mise a zárovese od nich oekává pipravenost bránit území eské republiky.

 

V situaci, kdy Evropa zažívá opakované teroristické útoky, se musíme spolehnout právna posílenou armádu. Ta si kromvíce financí a lidí zaslouží i jasnou koncepci. Tato legislativa koncepci poskytuje. Spoléhat se pouze na posílení vnjších hranic nebo regulaci držení stelných zbraní je lehkomyslné. Proto jsme prosadili skutené ešení, díky kterému mohou být eští obané klidnjší.

 

Jií Skalický, poslanec TOP 09 


 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK